70-20-10 Lederutviklingsprogram

Når lederen presterer, vil også medarbeiderne prestere og når de prestere, lykkes bedriften. Forskning viser at relasjoner, samhandling og oppfølging fra nærmeste leder er det som har størst innvirkning på den ansattes ytelse. Nye ledere er ofte dårlig forberedt for lederrollen, og oppfølgingen hos etablerte ledere har ofte glidd ut. Oppfølgingen av medarbeiderne har ofte blitt sporadisk og inkonsistent. Dårlig lederskap fører til ineffektivitet, lav lojalitet og resignasjon og til slutt dårlige resultater for bedriften. Derfor er en av nøklene til å forbedre prestasjonene å sikre at førstelinjeledere og mellomledere har de lederferdighetene som er kritiske for å utvikle engasjerte medarbeidere med høyt prestasjonsnivå.

Våre kurs tar utgangspunkt i en lederens viktigste fokusområder, som er:

 1. Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere
 2. Planlegge og sette mål
 3. Organisere
 4. Motivere og kommunisere
 5. Følge opp

Som implementeringsmetode for kursene har vi valgt læringsmodellen 70-20-10 som blant annet Princeton University i USA benytter. Teorien er utviklet av Michael M. Lombardo og Robert W. Eichingers som hevder at 70% av det vi lærer, lærer vi gjennom egne erfaringer i jobben og 20% gjennom samhandling med andre. Det betyr at et godt kurs med teori og praktiske oppgaver bare hjelper deltagerne 30% på læringsveien. Undersøkelser har også vist at man allerede etter en time har glemt halvparten av det man har lært på kurs med mindre man praktiserer og øver på det man har lært. Derfor er det av avgjørende betydning at 70 delen av programmet gjennomføres etter kurset ved at deltagerne regelmessig evaluerer og justerer egen prestasjon opp mot beste praksis. 10 og 20 delen av programmet vil bli gjennomgått på selve kurset ved at teorien vil bli gjennomgått og deltagerne samhandler gjennom å gjøre oppgaver og å lage best praksis for det valgte temaet tilpasset deltagernes jobbsituasjon. 70 delen av programmet gjennomføres ved at deltagerne vil få tilgang til online evalueringsverktøy hvor de skal evaluere og registrere sine egenvurderinger opp mot definert beste praksis. Leders leder og kursinstruktør vil få online tilgang til egenvurderingene og følger opp den enkelte deltagers trening etter gjennomført kurs. På denne måten sikres at kunnskapen ikke bare blir kunnskap, men også praktiske ferdigheter.

Våre 70-20-10 program følger deltagerne hele veien fra ny kunnskap til anvendte ferdigheter…

Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere

Med fremveksten av kunnskapsbedrifter har denne oppgaven økt. Medarbeiderne er selskapets viktigste ressurs. Kontinuerlig utvikling av medarbeiderne er en av lederens viktigste oppgaver.

 • Selgerakademiet
 • Kundeserviceakademiet
 • Rekruttering av medarbeidere
  • Rekrutteringsprosessen
  • Intervju og utvelgelse
  • Introduksjon og opplæring av nye medarbeidere

Planlegge og sette mål

Sette mål for gruppen, og bestemme hva slags arbeid som må gjøres for å møte disse målene.

 • VISJON > VERDIER > LØFTER

Organisere

Dele arbeidet i håndterbare aktiviteter, og delegere oppgavene som må gjøres.

 • Tidsstyring
  • Mål og prioriteringer

Motivere og kommunisere

Skape et velfungerende team, gjennom beslutninger om lønn, rekruttering, forfremmelse, og gjennom kommunikasjon med teamet og den enkelte medarbeider.

 • Lederakademiet
  • Motivasjonsteorier
  • Situasjonsbestemt ledelse
  • Medarbeidersamtale
   • Enhetlig forståelse av hva medarbeidersamtaler er
   • Tydelig hensikt med medarbeidersamtalen
   • Hvordan gjennomføre
  • Den vanskelige samtalen
   • Hvordan gjennomføre samtale med arbeidstaker som tøyer reglene, underpresterer eller bryter med bedriftens verdier?
   • Takle vanskelige mennesker
   • Avviklingssamtale
  • Lederstiler
   • Rolleforståelse – Rollesamspill
   • Administrator – fornyer – utvikler – strateg
   • Personorientert – gruppeorientert – arbeidsorientert
 • Kommunikasjon (DISA)
  • Bedre kunne
utnytte gruppens potensial
  • Utvikle gode kommunikasjons- og relasjonelle ferdigheter
  • Hvordan gi tilbakemelding
  • Klare og entydige forventninger til medarbeideren
  • Hvordan snakke bedre sammen?
  • Hvordan håndtere konflikter?
  • Hvordan jobbe i team?

Følge opp

Analysere, vurdere og tolke resultater. Iverksette tiltak for å sikre måloppnåelse.

 • Målstyring
  • MBO – managing by objectives